Akupunktur Tedavisi Uygulanması Hakkında 17.09.2002 da ilk yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanması Hakkında 17.09.2002 da ilk yönetmelikT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.SEG-0-72-00/10 7554 Konu : Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları

07.10.2005

GENELGE 2005/154

İlgi: 12.01.2004 tarih ve B.100TSH01500004/ 596 sayılı ve 2004/4 nolu Genelge. Ülkemizde akupunktur tedavisinin bilimsel yöntemlerle yapılması ve bu tedavinin uygulandığı özel sağlık kuruluşlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik” 17.09.2002 gün ve 24879 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşlarının, faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile hizmet veren sağlık ekibinin yapısına göre; ünite, merkez ve muayenehane olarak ayrılmış olduğundan, bu tür kuruluşların açılış, işleyiş ve denetimleri ile ilgili usul ve esaslar ayrı ayrı tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince, bu özel sağlık kuruluşlarının bünyesinde bulunduracakları asgari araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, personel sayısı ve niteliği, her türlü kayıt defteri, formlar ve sağlık kuruluşlarının bildirimleri, ilgi Genelge ile düzenlenerek Valiliklere gönderilmiştir. Ancak Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan, ilgi Genelgenin 1 ve 5 inci maddelerinin uygulanmasında zorluklar yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız Akupunktur Bilim Komisyonunun görüşleri de alınarak 2004/4 nolu Genelgenin 1 ve 5 inci maddeleri yeniden tanzim edilmiştir. Bundan böyle; 2004/4 nolu Genelgenin 1 inci maddesinin Ek-1 ‘de yer alan ve akupunktur tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşlarında bulunması gereken asgari tıbbi malzeme ve donanım listesinin bazı maddeleri çıkartılarak, düzenlenen yeni liste ilişiktedir. (Ek: 1 ) 2004/4 nolu Genelgenin 5 inci maddesinde yer alan ve yönetmelikte belirtilen “merkez, ünite ve muayenehanelerde en az bir yardımcı sağlık personeli olarak hemşire ve/veya sağlık meslek lisesi mezunu sağlık memuru bulunmalıdır” ibaresinin çıkarılması uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Müsteşar

EK : 1-Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Gerekli Asgari Malzemeler. (1 sayfa)

EK:1 AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI GEREKLİ ASGARİ TIBBİ MALZEME VE DONANIM LİSTESİ 1. Hasta muayene yatağı 2. Kuru hava sterilizatörü 3. Tansiyon aleti 4. Steteskop 5. Çeşitli enjektör 6. Seyyar oksijen tüpü 7. Seyyar ışık kaynağı 8. Sarf malzemesi 9. Tıbbi malzeme dolabı 10. Refleks çekici 11. Yeterli miktarda akupunktur iğnesi ve dedektör